ชวนรู้จักคนกลุ่ม Gen B เมื่อแนวโน้มสังคม Baby boomer เพิ่มสูงขึ้น 

Generation หรือที่มักจะเรียกกันสั้น ๆ ว่า Gen คือ ช่วงอายุของกลุ่มคนตามยุคสมัย โดยมีการพยายามจัดแบ่งกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ถึงวัย พฤติกรรม ทัศนคติ ความคิด และไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  ปัจจุบันประเทศไทยมี 6 Generation ด้วยกัน ได้แก่  บทความนี้จะขอกล่าวถึง Loyalist เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจถึงคน Gen นี้กันมากขึ้น เนื่องจากแนวโน้มสังคมคนสูงวัยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ท่ามกลางการปรับตัวในสังคมคนยุคใหม่ ที่มีความแตกต่างของช่วงเวลาอย่างชัดเจน ดังนั้น คนวัยนี้จึงต้องการความเข้าใจจากกลุ่มเจเนอเรชันอื่น ๆ เพื่อการปรับตัวเข้าหากัน โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว รวมไปถึงการตลาดของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงและตอบโจทย์ลูกค้า กลุ่ม Baby Boomer  Baby Boomer คือใคร  Baby Boomer คือ กลุ่มคนที่อยู่ในช่วงอายุ 58 – 76 ปี หรือเกิดในช่วง พ.ศ. 2489 – 2507 ซึ่งเป็นช่วงอายุของกลุ่มคนวัยเกษียณ […]